Lời ngỏ từ SV Member.


Những gì đã đi thì cho nó đi, nếu nó đang ở thì đừng ép nó đi để rồi tới khi mong mỏi nó cũng không tới ...